Klauzula informacyjna RODO dla Fundacji Bo Cię Kocham

W celu spełniania obowiązków przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), przekazujemy Tobie następujące informacje:

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest osoba prawna – Fundacja Bo Cię Kocham z siedzibą w Krakowie (dalej „Fundacja”), znajdującą się pod adresem ul. Grzegórzecka 67H/15, kod 31­559 Kraków, numer telefonu: 690 900 236, nr KRS 0000426815, REGON: 122625642,

NIP: 6762457385; Fundacja jest także organizacją pożytku publicznego.

Jak się z nami skontaktować w sprawie Twoich danych osobowych?

Napisz do nas na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą na adres pocztowy: – Fundacja Bo Cię Kocham z siedzibą w Krakowie, pod adresem ul. Grzegórzecka

67H/15, kod 31­559 Kraków.

Skąd mamy Twoje dane osobowe?

Otrzymaliśmy je od Ciebie, gdy zwróciłeś się o pomoc do naszej Fundacji lub przy początku jakiejkolwiek innej współpracy, w tym o charakterze gospodarczym. Ponadto być może przekazałeś je nam jako nasz darczyńca lub wolontariusz; dane osobowe podał nam także każdy z członków Fundacji.

W przypadku małoletnich – Twoje dane osobowe pozyskaliśmy od Twoich prawnych przedstawicieli.

Jakie dane osobowe zbieramy?

 • Imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu, numer rachunku bankowego, login, dane o stanie zdrowia i z zakresu życia prywatnego (dalej jako „Dane Wrażliwe”).

 • Także NIP, REGON i nazwa firmy – w przypadku przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas?

  • Przedsiębiorcy/współpracujący/członkowie

 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu wykonania umowy zawartej z Tobą lub do podjęcia działań przed zawarciem z Tobą umowy, w szczególności w celu kontaktowania się z Tobą w celach związanych z zawartą umową.

 

Dodatkowo przetwarzamy Twoje dane na podstawie na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO, ponieważ przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celach wskazanych poniżej, ponieważ poniżej wymienione zadania związane z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą to nasz prawnie uzasadniony interes:

 1. utrzymywanie relacji handlowych z Tobą;

 2. dochodzenie naszych roszczeń lub obrona przed roszczeniami;

 3. prowadzenie analiz statystycznych;

 4. przechowywanie danych dla celów archiwizacji tych danych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 

  • Beneficjenci

 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu wykonania umowy zawartej z Tobą i realizacji Twojej prośby o pomoc lub do podjęcia działań przed zawarciem z Tobą umowy, w szczególności w celu kontaktowania się z Tobą w celach związanych z zawartą umową.

Dodatkowo przetwarzamy Twoje dane na podstawie na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO, ponieważ przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celach wskazanych poniżej, ponieważ poniżej wymienione zadania związane z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą to nasz prawnie uzasadniony interes:

  1. dochodzenie naszych roszczeń lub obrona przed roszczeniami;

  2. prowadzenie analiz statystycznych;

  3. przechowywanie danych dla celów archiwizacji tych danych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 

W zakresie danych wrażliwych:

 

Przetwarzamy także Twoje dane osobowe na podstawie art. 9 ust. 2 pkt d RODO, tj. w ramach uprawnionej działalności prowadzonej z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przez fundację, stowarzyszenie lub inny niezarobkowy podmiot o celach politycznych, światopoglądowych, religijnych lub związkowych, pod warunkiem że przetwarzanie dotyczy wyłącznie członków lub byłych członków tego podmiotu lub osób utrzymujących z nim stałe kontakty w związku z jego celami oraz że dane osobowe nie są ujawniane poza tym podmiotem bez zgody osób, których dane dotyczą;

 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Warunkiem zawarcia z nami umowy jest podanie następujących danych osobowych (umowny wymóg zawarcia umowy):

 • imię, nazwisko, pełny adres korespondencyjny, numer telefonu, a w przypadku przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą także NIP i nazwa firmy.

Podanie tych danych jest dobrowolne, ale jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych w zakresie swojego zdrowia/życia może uniemożliwić wykonanie umowy.

Jakie masz uprawnienia wobec nas w zakresie przetwarzanych danych?

Przysługuje Ci prawo żądania od nas:

 1. Dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO,

 2. Sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 RODO,

 3. Usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),

 4. Ograniczenia ich przetwarzania (na przykład tylko do przechowywania danych), na podstawie art. 18 RODO,

 5. Przeniesienia swoich danych, na podstawie art. 20 RODO.

 6. Możesz także w dowolnym momencie cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie przez nas danych osobowych, jeśli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody.

 7. Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Z powyższych uprawnień możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania dostępu do danych: chcesz się dowiedzieć, czy przetwarzamy Twoje dane, a jeśli tak, to m.in. na jakiej podstawie, w jakim zakresie oraz w jakim celu.

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: gdy stwierdzisz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: w przypadkach określonych w art. 17 RODO;

 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: w przypadkach określonych w art. 18 RODO – wówczas Twoje dane będą przez nas tylko przechowywane, zaś ich przetwarzanie w pozostałym zakresie będzie wymagać Twojej zgody, chyba że wystąpią inne okoliczności, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: jeśli potrzebujesz otrzymać zbiór przetwarzanych przez nas danych w celu przesłania ich innej Spółce.

 • w odniesieniu do prawa złożenia nam sprzeciwu – jeśli zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e-f RODO (w tym profilowania) lub na potrzeby marketingu bezpośredniego jest uzasadnione Twoją szczególną sytuacją.

 

Komu możemy udostępnić Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy lub możemy udostępnić w szczególności:

 1. naszym pracownikom, zleceniobiorcom oraz innym podmiotom upoważnionym przez nas do przetwarzania Twoich danych osobowych.

 2. firmom, które prowadzą dla nas obsługę techniczno-informatyczną Fundacji i jej serwisów internetowych (serwera skrzynki pocztowej, serwera strony internetowej, hosting, usługi cloud computing, programy do pracy zdalnej, etc.).

 3. dostawcom usług płatniczych.

 4. uprawnionym organom publicznym na podstawie prawa powszechnego.

 5. kancelarii prawnej.

 6. biuru rachunkowemu.

 7. za Twoją zgodą – także innym podmiotom, które z nami współpracują lub którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrębnej umowy.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe na czas nie dłuższy, niż jest to konieczne, ze względu na cel ich przetwarzania oraz wymogi prawa powszechnego.

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu - maksymalnie przez okres 6 lat od dnia wygaśnięcia umowy lub na czas trwania postępowania sądowego lub administracyjnego.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza obszar EOG.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Nie będziesz poddany profilowaniu ani podobnym procesom.